AUTORITZACIÓ WATER WORLD DIMARTS 31 DE JULIOL DE 2018

Des del Lokal de la Vila, s’organitza una sortida al parc aquàtic Water World, situat a Lloret de Mar.
L’anada i la tornada es realitzarà en un bus privat.
Sortida de Santpedor (al descampat del costat del camp de futbol vell):  8:45h
Arribada a Santpedor (al descampat del costat del camp de futbol vell):  20:00h aproximadament
Preu: 31.5€ màxim, a concretar en funció dels assistents (inclou l’entrada al parc i el bus)
Cal portar esmorzar, dinar, berenar, banyador, tovallola, crema solar i xancletes.  El pagament de l’entrada s’haurà de realitzar juntament amb aquesta autorització abans del 10 de juliol.
És per això que si voleu que el vostre fill/filla participi en aquesta activitat ens hauríeu de firmar l’autorització següent i acompanyar-la d’una fotocòpia del DNI del nen/a i del pare/mare o tutor legal.
En/na:………………………………………………….............com a pare/mare/tutor, amb DNI……………………………... autoritzo a …………………………….....................................(fill/a) amb DNI .............................a anar amb el Lokal de la Vila  a Water World (Lloret de Mar).
Perquè així consti signo la present,
Firma:
Santpedor, ……..… de juliol del 2018
Telèfon de contacte del pare/mare o tutor:


Comentaris